Användarexempel

Ersätt osäker
e-post

Utmaning

Vid traditionell kommunikation via e-post mellan olika offentliga förvaltningar finns det risk att 3e part eller att tjänsteleverantören kan ta del av den information som kommuniceras.

Lösning

Med SEFOS kan vi på ett enkelt sätt ersätta traditionell e-post som definieras som osäker. Alla meddelanden som skickas med SEFOS skyddas istället med stark kryptering så att utomstående ej kan ta del av den information som kommuniceras. 

Värde

+ Sekretesskänslig information som skickas digitalt blir skyddad med stark kryptering utan åtkomst för utomstående.

+ Ökad tillit mellan avsändare och mottagare. 

 

+ Ökad säkerhet vid kommunikation via  Outlook Office 365

AdobeStock_138179585-scaled.jpeg
AdobeStock_132848143-scaled.jpeg

Digital kommunikation
mellan vårdgivare

Utmaning

När sjukhus inom Sverige behandlar patienter från andra länder krävs det att personkänslig information kommuniceras mellan de olika vårdgivarna. Denna process skapar många gånger stora utmaningar och ofta tvingas till och med patienten vara den som tillhandahåller informationen vid ankomst. 

Lösning

SEFOS gör det möjligt för olika vårdgivare att kommunicera digitalt över länders gränser med bibehållen integritet och säkerhet. Detta skapar stora fördelar när information om patienter skall kommuniceras på ett effektivt och säkert sätt. 

Värde med SEFOS

+ Vårdprocesser kan effektiviseras och skapa en säkrare och mer effektiv vård.


 + Ökad transparens mellan olika vårdgivare


 +  Sänkta kostnader för brev samt en minskad risk för att information hamnar på villovägar.

 

+ Snabb ROI, där kostnaden för en hel månads användning av SEFOS för en person motsvarar att skicka ett brev utrikes.

Effektivisering av
offentlig sektor

Utmaning

Många processer inom offentlig förvaltning innefattar kommunikation mellan olika kommuner, regioner, myndigheter med flera. Bristen på möjligheter att kommunicera digitalt fullt ut skapar dock stora kostnader och många långsamma processer inom offentlig sektor. 

Lösning

Genom att använda SEFOS,  kan vi skapa skyddade digitala kanaler mellan kommuer, regioner och myndigheter, där vi på ett enkelt sätt kan skapa säker digital kommunikation via Outlook Office 365. 

Värde

+ Effektivisering av processer där andra alternativ än digital kommunikation idag nyttjas.

+ Sänkta kostnader för hantering av brev, porto mm. 

 

+ Minskad intern arbetsbelastning samtidigt som de offentliga verksamheterna kan erbjuda snabbare service för medborgare och företag. 

Bild2-1.jpg
AdobeStock_44252322-1-scaled.jpeg

Ersätt fax, brev
och kurirpost

Utmaning

På grund av olika legala krav tvingas offentliga verksamheter och regioner att använda fax, brev och ibland kurirpost för att kommunicera med andra organisationer utanför den egna IT-miljön. Dessa kommunikationsmetoder är både kostsamma och tidskrävande, samtidigt som de erbjuder en väldigt begränsad transparens.

Lösning

Med SEFOS kan vi nu ersätta faxen och traditionell kommunikation via brev och kurir, med en säker digital kommunikation där informationen är skyddad och där vi kan verifiera mottagaren vid öppning av meddelandet. 

Värde

+ Snabb ROI baserat på kostnaden för att hantera brev jämfört med priset / användare och månad med SEFOS.

 

+ Snabbare och mer effektiv kommunikation mellan olika organisationer, förvaltningar och företag. 

 

+ Ökad säkerhet kring kommunikationsprocessen. 

Hantera begäran om registerutdrag (GDPR)

Utmaning

I samband med att GDPR trädde i kraft kan idag en enskild person begära ut ett registerutdrag från en kommun, myndighet eller ett företag. Detta registerutdrag påvisar vilken information som organisationen har sparat om den enskilda individen. När dessa uppgifter skall skickas, behövs det allt som oftast att göras via brev. Detta blir både kostsamt och omständligt. 

Lösning

Med SEFOS kan organisationen istället adressera den enskilda personen via ett säkert meddelande via SEFOS. Mottagaren får då först bevisa sin identitet via ett giltigt e-ID för att kunna ta del av informationen. 

Värde

+ Organisationen kan minska belastningen för personalen och sänka de portokostnader som uppstår för att kommunicera informationen till enskilda individer via brev.

 

+ Den som begär registerutdraget kan få snabbare återkoppling från den organisationen som förfrågan skickats till. 

 

+ Avsändaren kan se när mottagaren tagit del av informationen. 

 

AdobeStock_213119758 b
AdobeStock_138179585c.png

Vill du komma i kontakt med Meaplus?